PHP expressies

Een expressie in PHP is een (geldige) combinatie van constanten, variabelen en operatoren. Een volledig overzicht van operatoren staat op de PHP-website (http://nl.php.net). Een opsomming van de belangrijkste staat hieronder met enkele voorbeelden.

PHP operatoren

BewerkingBenaming OperatorenVoorbeelden
Rekenen Arithmetic +   -   *   /    $a + $b
Toekenning Assignment =   +=   *=   -=   /=    $c = $a + $b
$c += $b
Stoeien met bits Bitwise &   |   ^   ~   <<   >>    $mask |= $bitje
Vergelijking Relational ==   ===   !=   !==   <   >   <=   >=    if($c == ($a + $b))...
if($antwoord == 'ja')...
if($antwoord != 'nee')...
Onderdrukking van
foutmeldingen
  @    $nu = @getdate()
Verhogen, verlagen Increment,
decrement
a++   a--   ++a   --a    $volgende = $index++
Logica Logical &&   ||   !   xor    if(true && true)...
if(false || !false)...
Strings samenvoegen Concatenation . (ja, dat is een punt)    "Hallo" . " wereld"